• Wij geloven, dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is dat alleen en onfeilbaar gezag heeft.

• Wij geloven, dat er één enig God is, van eeuwigheid bestaande in in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest.

• Wij geloven de Godheid van onze Here Jezus Christus, Zijn geboorte uit de maagd Maria, Zijn zondeloos leven, Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangend sterven en de verzoening door Zijn vergoten bloed; Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart ter rechterhand van Zijn Vader, Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid.

• Wij geloven, dat voor de verlossing van de verloren en zondige mens wedergeboorte door de Heilige Geest absoluut noodzakelijk is.

• Wij geloven in de bediening van de Heilige Geest voor de tegenwoordige tijd, door Wiens inwoning de Christen in staat is een godvruchtig leven te leiden.

• Wij geloven in de opstanding van degenen, die behouden worden als van degenen, die verloren gaan. Die behouden worden tot de opstanding ten leven en die verloren gaan tot de opstanding ten oordeel.

• Wij geloven in de geestelijke eenheid van alle gelovigen in onze Here Jezus Christus, die samen de Gemeente vormen, die Zijn Lichaam is.

• Wij geloven onvoorwaardelijk in de wil en de macht van God om in elke behoefte in Zijn dienst te voorzien